Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Vårt delprojekt ”Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber”, som är en del av Tyg till Tygs materialforskning och utveckling av Återvinningsnyckeln, har tillsammans med våra partners fått förnyat stöd från Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Programmet består av tre steg: initiering, samverkansprojekt och följdinvestering. Det vi nu fått finansiering för är steg 2 samverkansprojekt, som pågår fram till januari 2020.

Syftet är att skapa förutsättningar till en mer hållbar konsumtion av bomull genom ny återvinningsteknik och riktad kommunikation. Detta genom att utveckla ny teknik för storskalig mekanisk textilåtervinning med avsevärt förbättrad fiberkvalitet jämfört med dagens teknik, som innebär att materialet klipps, rivs och kardas på nytt och därför kräver inblandning av jungfrulig fiber med ca 80 %. Tillsammans med kunskapsspridning kring de faktiska kostnader som textilkonsumtion innebär är målet på sikt att minska den konventionellt odlade bomullen till förmån för återvunnen samt möjliggöra övergången till en cirkulär textilbransch.

Effekten förväntas bli en mer eftertänksam produktion av bomull som erhåller sitt egentliga pris baserat på de faktiska konsekvenserna av sina ekologiska fotavtryck och att återvunnen bomullsfiber ses som självklar råvara till något nytt. Därmed minskar även den globala kemikalieanvändningen, det resursslöseri och den negativa miljöpåverkan som textilindustrin står för idag. Med ökad levnadsstandard ökar även konsumtionen, vilket ger förutsättningar till ny exportmarknad för Sverige, utan att tära på jordens resurser för kommande generationer.

Detta andra steg kommer att fokusera på att vidareutveckla och anpassa framtagen teknik, detaljkonstruera, ta fram prototyp och testa/validera. Vi kommer även utveckla en affärsmodell för industriell produktutveckling, uppdatera tidigare framtagen produktutvecklingsmetod med verktyget Återvinningsnyckeln samt genomföra vår kommunikationsplan med informations- och kunskapsspridning samt marknadsföring.

Tidigare, under steg ett, jobbade vi med att identifiera möjliga tekniker för mekanisk återvinning med bibehållen fiberkvalitet. Vi kartlade bl a befintliga tekniker av kardning, spinning, stickning, vävning och mekanisk återvinning. Även fiberkvaliteter hos olika material, marknadens krav för inköp av fibrer och behovet av spårbarhet undersöktes. Utifrån detta genomfördes workshops med konceptgenerering och identifiering av nya tekniska lösningar. Parallellt pågick också bildandet av ett konsortium inför steg 2 och 3, för att komplettera och förstärka dåvarande arbetsgrupp.