Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber

Det nya delprojektet ”Spinn tråden på nytt av återvunnen fiber”, som är en del av Tyg till Tygs materialforskning och utveckling av Återvinningsnyckeln, har tillsammans med våra partners fått stöd från Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Programmet består av tre steg: initiering, samverkansprojekt och följdinvestering. Det vi nu fått finansiering för är steg 1 initiering, som pågår fram till sommaren 2017.

Projektet syftar i sin helhet till att utveckla ny teknik för storskalig mekanisk textilåtervinning med avsevärt förbättrad fiberkvalitet. Till skillnad från dagens teknik, som innebär att materialet klipps, rivs och kardas på nytt och därför kräver inblandning av jungfrulig fiber med ca 80 %, är förhoppningen att genom nya kunskaper kunna bibehålla fiberns ursprungskvalitet.

Detta första steg kommer att fokusera på att identifiera möjliga tekniker för att kunna återvinna textila fibrer på mekanisk väg med bibehållen fiberkvalitet. Utifrån detta kan justeringar behöva göras i nu befintlig spinningsteknik, alternativt att en helt nyutvecklad spinningsmetod anpassad för återvinning tas fram i ett senare skede.

För att åstadkomma detta kommer vi initialt att börja med kartläggning av befintliga tekniker av kardning, spinning, stickning, vävning och mekanisk återvinning. Även fiberkvaliteter hos olika material och marknadens krav för inköp av fibrer, tråd och tyg kommer kartläggas samt behovet av spårbarhet att undersökas. Detta kommer sedan fungera som utgångspunkt inför workshops med konceptgenerering och identifiering av nya tekniska lösningar.

Samtidigt kommer bildandet av ett konsortium inför steg 2 och 3 att pågå parallellt, och komplettera och förstärka dagens arbetsgrupp.

Målet med projektets första steg är att identifiera möjliga tekniker för att kunna återvinna textila fibrer på mekanisk väg med bibehållen fiberkvalitet och därmed skapa förutsättningar för en cirkulär produktutvecklingsmetod. Sluteffekten är minskad textil miljöpåverkan genom att minska andelen textilt avfall som går till förbränning. Detta skulle samtidigt spara resurser då behovet av jungfruligt material minskar. Därmed ökar också möjligheten att tillfredsställa dagens behov av textilt material utan att tära på jordens resurser för kommande generationer.